Het merk “kerk”

HUMAN

“De rooms-katholieke kerk heeft dringend een betere communicatiestrategie nodig”, las ik in het dagblad Trouw. Waarna een lang artikel volgt over de angstige politiek van het Vaticaan om het kindermisbruik zoveel onder de zwarte rok te houden. De kerk zou opener moeten worden en de paus is de enige die “het merk kerk” zou kunnen redden.

Het is de vraag of dat wel juist is. Jan Cremer placht altijd te zeggen: “Het geeft wat ze over me schrijven, als ze maar over me  schrijven”. Soms zei hij erbij: “Als ze mijn naam maar goed spellen”.

Die houding heeft Cremer beslist geen windeieren gelegd. Een paar van zijn boeken zijn inderdaad onverbiddelijke bestsellers.

Het is dus maar de vraag of de slechte publiciteit over het kindermisbruik de kerk veel slecht doet. Ja, in Duitsland en Oostenrijk laten katholieken zich bij duizenden uitschrijven, maar in Europa is de rooms-katholieke kerk natuurlijk toch een verloren zaak. In de rest van de wereld daarentegen zijn de roomsen nog steeds groeiende.

In elk geval is de publiciteit zo groot dat de islam helemaal naar de achtergrond is gedrongen. Het gaat alleen nog maar over de kindertjes die tot de paters zijn gekomen! Wanneer wij lezen dat Kurt Westergaard – van de gewraakte Mohammed-cartoon – zijn pen heeft neergelegd, dan kijken wij niet meer op. Overigens heeft zijn pen al weer opgenomen, aldus de Volkskrant.

South Park

Al een tikje opmerkelijker is de bedreiging van de makers van de tekenfilmserie South Park. Die steken de draak met alle vormen van religie, zo ook met de islam. In hun tweehonderdste aflevering, een jubileum, hebben ze de profeet Mohammed een berenpak aangegeven, omdat zij hem niet wilden laten zien, “omdat moslims er anders aanstoot aan zouden nemen.”
Erg geestig, maar zoiets maakt het natuurlijk alleen maar erger. Voor meer info verwijs ik dit keer naar de Nederlandse site van Ayaan Hirsi Ali. Zij geeft nog wat feiten die niet tot de Nederlandse kranten zijn doorgedrongen.

VATICAAN ROEPT OP TOT HOGER GEBOORTECIJFER

Terug naar de rooms-katholieke kerk. Een opmerkelijk bericht stond in het Katholiek Nieuwsblad:

Het Vaticaan heeft zich uitgesproken voor een doelbewust beleid om de wereldwijde geboortecijfers te verhogen. De afname van de bevolkingsgroei en de vergrijzing van de samenleving in vele delen van de wereld zouden  rampzalige invloeden hebben op de economie en het beleid, aldus een woensdag gepubliceerde toespraak van Vaticaanse vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties.

Celistino Migliore


Het verlies kan ook niet op korte termijn door immigratie worden gecompenseerd, zei aartsbisschop Celestino Migliore (zie foto) daarnaast maandag in New York tijdens een zitting van de VN-Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling. Het is dus noodzakelijk om terug te keren naar een politiek dat het geboortecijfer bevordert. Deze zou echter, in tegenstelling tot eerdere aanzetten, met meer sociale steun verbreed moeten worden.

Tegelijkertijd eiste Migliore betere medische zorg voor vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden. Hij verwees naar VN-statistieken die stellen dat jaarlijks 500.000 vrouwen bij de geboorte van hun kind sterven, waarvan 99 procent in ontwikkelingslanden. De overlevingskansen van kinderen die zonder moeder opgroeien, dalen “dramatisch”, aldus de aartsbisschop. Hij riep op tot meer prenatale zorg en professionele medische hulp voor zwangere vrouwen.

Migliore wees verder op de bijzondere bedreiging van malaria voor kinderen. In 2008 alleen al zijn wereldwijd 800.000 mensen overleden ten gevolge van een malariabesmetting; meer dan 243 miljoen mensen raakten daardoor ziek.

Toch brutaal. Zo langzamerhand zijn alle deskundigen het er wel over eens dat geboortebeperking de beste manier om de armoede in de wereld te bestrijden, maar het Vaticaan bepleit openlijk het doorfokken. Wat willen ze toch met al die kinderen? Je zou bijna denken dat ze die in de kerkers onder het Sint Pietersplein willen bewaren voor eigen gebruik.

DIT IS HUIB KLINK

En tenslotte nog dit. Vorige week besprak ik in Buitenhof een interview met Huib Klink, de eeneiige tweeling broer van minister Ab Klink. Het zijn de religieuzen die verantwoordelijk zijn voor alle ellende en misdaden in de wereld, het zijn de atheïsten.

Hier het interview, zoals het staat in het Reformatorisch Dagblad:

Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kruistochten, godsdienstoorlogen en islamitische terroristen, moet je dan niet concluderen dat religie leidt tot geweld?

De afgelopen jaren is het in de mode om te beweren dat godsdienst niet anders dan geweld teweegbrengt. Dat men zo denkt, hangt waarschijnlijk samen met het radicale islamitische terrorisme. Daar komt nog eens bij dat ook in de christelijke wereld gebieden zijn waar tot voor kort geweld niet geschuwd werd (bijvoorbeeld Noord-Ierland). En af en toe gebeurt het dat in Amerika fundamentalistische christenen abortusartsen bedreigen of daadwerkelijk belagen of zelfs vermoorden.

Het oordeel is dan snel geveld: godsdienst werkt geweld in de hand. Tot in wetenschappelijke publicaties toe wordt gesuggereerd dat vooral aanhangers van een monotheïstische godsdienst gemakkelijk ontaarden in intolerante mensen. Men hoeft maar te denken aan sommige passages uit de boeken van de Leidse rechts­filosoof Paul Cliteur en aan uitspraken van aanhangers van D66. Vanuit dit perspectief wordt onder meer artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs geregeld is, als bedenkelijk gezien.

Men moet echter wel heel kort van memorie zijn om serieus te menen dat deze stelling klopt. In mijn boekenkast heb ik een boek van de bekende Franse historicus François Furet. De titel van het boek is intrigerend: ”Het verleden van een illusie”. Het werd geschreven kort na de val van de Berlijnse Muur en biedt een terugblik op de 20e eeuw. Furet gaat uitgebreid in op de vreselijke dingen die in de vorige eeuw gebeurd zijn in naam van het nationaalsocialisme (Hitler-Duitsland) en het communisme (Rusland en China). Furet toont aan dat beide bewegingen ”feindliche Brüder” waren. Ze stonden tegenover elkaar, maar hebben desondanks dezelfde wortel: de Franse Revolutie, met haar leus ”Geen God en geen meester”.

Furet wijst erop dat uitgerekend de revolutionairen in Frankrijk als eersten in Europa een volkerenmoord op hun geweten hebben. In het departement Vendée hielden ze op een vreselijke wijze huis, toen de bevolking zich uit godsdienstige overtuiging niet voegde naar de nieuwe ideeën die men in Parijs van de daken schreeuwde. Een derde van de bevolking kwam om (250.000 mensen). Furet spreekt in dit verband van de eerste genocide.

Het zou er niet bij blijven. De ideologie van de Franse Revolutie was als een veenbrand die ondergronds voortbrandt en ineens opvlamt. Dit gebeurde onder meer in Duitsland in het begin en vooral in het midden van de 19e eeuw. Daar werd het Duitse nationalisme gepredikt door Fichte. Daar waren de eerste tonen te horen van een nihilistische filosofie, die in de 20e eeuw zijn duizenden zou verslaan: een voorbode van het nazisme. In Duitsland schreef Karl Marx ”Das Kapital”, waarin hij de revolutie in naam van de klassenstrijd predikte.

Zowel de genoemde nationalistische predikers als de communisten predikten dat de heilsstaat binnen handbereik was. In de verte lonkte het mooie beeld van één groot Germaans rijk ofwel een wereldrijk waarin alle mensen gelijk waren. Met enthousiasme en gedrevenheid streefde men dat doel na. En alle middelen waren geoorloofd om de heilsstaat te bereiken, desnoods geweld en revolutie.

In dit klimaat van westerse geloofsafval, waarin de vrije mens zijn eigen heilsstaat zou scheppen, konden het nationaalsocialisme en het communisme floreren. Furet maakte aan het eind van de 20e eeuw de balans op: het communisme eiste in totaal ongeveer 215 miljoen levens. Het aantal doden als gevolg van het nazisme ligt tussen de 20 en 25 miljoen mensen. Nooit is er in de wereldgeschiedenis op zo grote schaal gemoord. En dát om een illusie…

Kan er duidelijker aangetoond worden dat het een volstrekt valse voorstelling van zaken is als men stelt dat geweld vooral bij godsdiensten vandaan komt? Juist nadat Feuerbach, Marx en Nietzsche het christelijke geloof tot een wensdroom verklaarden, braken er tijden aan waarin men omwille van een fata morgana miljoenen mensen de dood in dreef.

Wie beweert dat godsdiensten de oorzaak zijn van geweld, valt bovendien in de fout dat hij alle godsdiensten over één kam scheert. Het zal waar zijn dat in alle godsdiensten fanatici voorkomen die van een godsdienst een ideologie maken. Dat gebeurt vandaag de dag binnen de islam. Heel wat islamieten hebben daar een afkeer van. Het nare is dat radicale elementen binnen de islam zich met enig recht kunnen beroepen op Mohammed. Deze deinsde er niet voor terug om door middel van verovering en geweld de islam op te leggen.

Dát kan nu uitgerekend van Jezus Christus niet gezegd worden. Christus zelf ging elke vorm van geweld uit de weg. Op een ezel reed Hij Jeruzalem binnen, zachtmoedig. Toen Petrus zijn zwaard trok om zijn Meester te verdedigen, bestrafte Hij hem. Zou Hij de weg niet gaan die de Vader Hem wees? Aan Golgotha gaat Gethsemané vooraf, waar Christus de gehoorzaamheid tot het kruis leerde, om de barmhartigheid van God als nergens anders op deze wereld ten toon te spreiden. In dat teken stond Hij op, op de derde dag.

Op mijn column kreeg ik nogal wat reacties. Veel mensen geloofden zelf niet dat Ab Klink een eeneiige tweeling broer heeft. Dat is wel zo. Hier zijn foto.

Huib Klink

Inderdaad is de gelijkenis treffend. Alleen heeft de minister een beter gebit.

Humanistische omroep, 23 april 2010