Ketter & Geest

HUMAN

Wie wil leven als een christen, loopt vanzelf tegen het onaangename feit aan dat de Bijbel een onmogelijk boek is. Eenduidigheid is ver te zoeken, bovendien kun je natuurlijk helemaal niet meer leven (en sterven) zoals Christus tweeduizend jaar geleden. Als je zou willen doen wat Christus predikte, kom je niet ver in de hedendaagse wereld.

Neem mevrouw Margriet Stijkel van de ChristenUnie, die als Statenlid Drenthe weigert handen te schudden met PVV’ers, aldus het bericht in het Nieuwsblad van het Noorden:

IS MARGRIET STIJKEL WEL EEN CHRISTEN? – volgens Lucas 6:27.

‘VEENHUIZEN –  In de eigenlijk te kleine zaal van het gevangenismuseum in Veenhuizen, vervangende statenzaal donderdag omdat de echte in Assen nog steeds wordt verbouwd, houdt Margriet Stijkel (foto) zich lange tijd schuil tussen het publiek. Pas kort voor het begin van de vergadering neemt het Christen Unie-statenlid haar zetel in. Stijkel wil voorkomen dat ze handen van PVV’ers moet schudden. Dat vertikte ze al tijdens de campagne, ze vertikt het nu en ze zal het blijven vertikken. Omdat ze als christen de opvattingen van de PVV niet kan verdragen.’

Margriet Stijkel


Fractievoorzitter Ronald Beimers van de PVV maakt een nummer van Stijkels gedrag tijdens zijn maidenspeech. Zo’n eerste optreden mag, zo wil de code, niet geïnterrumpeerd worden. “De houding van de mevrouw van de ChristenUnie die ter kennismaking geen hand wil schudden, stelt ons teleur. Ik zou willen wijzen op Lucas 6 vers 27: Heb uw vijanden lief.
..’

Dan kan niet een uitgestoken hand geweigerd worden. Bovendien is het in strijd met de gedragscode van de provincie waarin staat dat statenleden en gedeputeerden met respect en correct met elkaar omgaan.”

Als Beimers vervolgt met een lang relaas waarin hij stelt dat de PVV juist niét discrimineert staat Hans Hornstra, gelouterd PvdA-statenlid, van zijn stoel op en loopt nijdig de zaal uit. “Ik kon dat niet aanhoren”, verklaart hij. “Het is juist het enige waar die partij op gefundeerd is. Goh, wat was ik kwaad! Ik mocht niet interrumperen dus ik moest wel.”

Hornstra is lid van de kerk, net als Margriet Stijkel. Juist dat Beimers er een bijbeltekst bijhaalt maakt de domineesweduwe uit 2e Exloërmond helemaal furieus. “Wat is dat goedkoop! Ik kan wel twintig bijbelteksten aanwijzen waar ik hem mee om de oren kan slaan! Het zijn altijd niet-christenen die christenen weten te vertellen hoe ze zich moeten gedragen!”

Lees verder

De vraag die onmiddellijk opkomt, is natuurlijk: wat staat er in Lucas 6:27?

Er staat dit in Statenbijbeltaal:

27. Maar Ik zeg u lieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel degenen, die u haten. 28. Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen. 29. Degene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en degene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen. 30. Maar geeft een iegelijk, die van u begeert; en van degene, die het uwe neemt, eist niet weder. 31. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. 32. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degenen, die hen liefhebben. 33. En indien gij goed doet degenen, die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. 34. En indien gij leent degenen, van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen den zondaren, opdat zij evengelijk weder mogen ontvangen. 35. Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. 36. Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.

Kortom, als je dit leest dan kun je alleen maar constateren dat mevrouw Stijkel volkomen ongelijk heeft. Jezus was heus niet zo benepen dat hij een PVV’ers de hand zou weigeren. Integendeel. Maar Jezus was natuurlijk de ultieme pacifist.

Wanneer bent u eigenlijk voor het laatst een christelijke pacifist tegengekomen? Wij hebben zelfs een minister van Defensie gehad, die lid was van de ChristenUnie. Onder zijn regime zijn heel wat Nederlandse soldaten gesneuveld, die op hun beurt heel wat Talibanstrijders hebben laten sneuvelen. Kan het gekker?

Mevrouw Stijkel mag het beste met de wereld voor hebben, een christen is zij zeker niet.