Heleen Dupuis door de pomp

Beweringen en bewijzen

Het lijkt erop dat Heleen Dupuis geen voorzitter van de Eerste Kamer mocht worden vanwege haar opvattingen over vrijwillige euthanasie. De VVD wil de SGP niet voor het hoofd stoten, omdat die ene Senaatszetel van de SGP nodig is voor een meerderheid.

Kersten2

Bij de zondagsrust en de strafbaarstelling van blasfemie is de VVD al door de pomp gegaan en nu hoor je bij de liberalen steeds vaker dat er met die streng gereformeerden goed valt samen te werken. SGP zelf doet intussen verwoede pogingen zichzelf te afficheren als democratische partij.

Tijd om de 144 pagina’s toelichting op het beginselprogramma door te nemen, maar eerst iets over de geschiedenis van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

De SGP werd opgericht in 1918 en is daarmee niet alleen de oudste politieke partij van ons land, maar tevens de enige vooroorlogse partij die nog bestaat. De oprichter, dominee Gerrit Hendrik Kersten, die bijna dertig jaar lang het partijgezicht heeft bepaald, veroorzaakte in 1925 de Nacht van Kersten, toen hij in de Tweede Kamer een amendement aangenomen wist te krijgen dat het gezantschap bij het Vaticaan afschafte. Kersten was een overtuigd antipapist.

Omdat de SGP de overheid ziet als een door God gegeven instantie, kwam de partij tijdens de Tweede Wereldoorlog in problemen. Ook aan de Duitse bezettingsmacht moest worden gehoorzaamd, waar nog bijkwam dat leden van het Koninklijk Huis op een zondag naar Engeland waren gevlucht.

Dat was pas echt schandalig!

In de huidige beginselverklaring van de SGP worden de Oranjes zo geprezen dat er wel sprake moet zijn van schuldgevoel. In elk geval besloot de Zuiveringscommissie ds. Kersten niet meer toe te laten tot de Tweede Kamer en ook kreeg hij een schrijfverbod van tien jaar. Er zijn nog excuusjoden opgetrommeld, maar bleef de SGP bleef een weinig heldhaftige partij.  Ideologisch misschien niet maar praktisch bezien wel, heeft de SGP dichterbij de NSB gestaan dan dat zulks ooit bij de PVV zal gebeuren.

Het beginselprogramma gaat uit van de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid, te weten: de Heidelbergse Catcheismus (1563), de Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse leefregels (1618-19). Maar bovenal regeert natuurlijk de almachtige God. Zo erkent de SGP alleen een op God afgelegde eed. Zij is tegen de erkenning van de belofte, die helemaal niks voorstelt.

Over de staatsinrichting onderschrijft de SGP de Nederlandsche geloofsbelijdenis, waarin staat: “Wij geloven dat onze God uit oorzaak van verdorvenheid des menselijken geslachts, Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder mensen toega”.

Verderop wordt verwezen naar Jesaja 49:23, waar aanbevolen wordt dat “gij de borsten der koningen zult zuigen”.

Altijd leuk om te lezen als tegelijkertijd bekend wordt dat de Oranjes weer eens getracht hebben om via Jersey de boel fiscaal te flessen.

Artikel 4 van het SGP-programma luidt: “Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten worden beschermd. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en antichristelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven worden geweerd”.

Ik kan er niets anders uit opmaken dan dat de SGP atheïsme en valse religies wil verbieden.  Wat zijn trouwens valse religies?

Dat zijn alle niet-christelijke religies, zoals de islam. Plus ongetwijfeld het katholicisme , als het aan de oude Kersten zou liggen.

Verder staat onomwonden in het SGP-programma dat “film- en toneelvoorstellingen waarin Godslastering vrijuit spreekt moeten worden verboden”. Tevens “moet de overheid alle uitingen via pers, radio en televisie, die tegen God en Zijn geboden ingaan, verbieden. Het bouwen van moskeeën mag niet worden bevorderd”.

Daarnaast wordt in het beginselprogramma  goed gepraat dat Calvijn ketters en andersdenkenden met de dood liet bestraffen. Op de brandstapel liet plaatsen. Ineens moeten wij “de omstandigheden en het bestel uit die tijd in het oog houden”.

Hè, denk je dan, maar ik heb net een paar bladzijden daarvoor gelezen dat Gods woord niet verandert, omdat het eeuwig is. Zeker is dat SGP voor zichzelf vrijheden opeist die zij anderen niet toe wil staan, wat onmiskenbaar duidt op een totalitaire houding.

SGP

Vanaf de oprichting is de SGP voor de doodstraf geweest en mordicus tegen het vrouwenkiesrecht geweest. Zo staat er in de toelichting: “Man en vrouw zijn een gelijkwaardige twee-eenheid binnen de schepping. In Gods orde is de vrouw 100% vrouw en de man 100%  man. De man is het eerst door God geschapen. De vrouw is genomen uit de man. Daarin is de vrouw ‘ondergeschikt’ aan de met ‘verantwoordelijkheid’  beklede man, maar beslist niet minderwaardig”.

Je hoeft geen logicus te zijn om zo’n redenering te herkennen als lulkoek en apekool.

Graag wens ik de VVD veel gedoogsteun toe.

De Volkskrant, 10 juni 2011. Zie ook voor reacties.