Mark Rutte’s boodschappenlijstje

Invallen

Omdat ik een verstrooid mens ben, ben ik ook een mens van boodschappenlijstjes. In mijn eigen code schrijf ik op wat ik vooral niet moet vergeten.

boodschappenlijstje

Die lijstjes zijn voor anderen niet te begrijpen. “Psk” betekent: pak suiker. En “huis bel” betekent niet dat de huisbel moet worden gerepareerd, maar dat ik de verhuizer moet bellen. Mijn boodschappenlijstjes bevatten vooral hermeneutische mededelingen en ik stel mij voor dat ik daarin beslist niet de enige ben.

Onlangs werd onze nieuwe minister-president Mark Rutte het verwijt gemaakt dat zijn regeerakkoord wel veel afspraken, maar weinig herzieningen bevat.

Dat werd als een grote teleurstelling ervaren, want de herzieningen zijn hard nodig. Om de kritiek te pareren, beloofde Rutte een lijstje op te stellen van de hervormingen, die hij in de komende kabinetsperiode wel degelijk wil realiseren.

Dat lijstje is er nu en staat op de website van Algemene Zaken. Toen ik het doornam, moest ik erg aan mijn eigen boodschappenlijstje denken. Voor een eenvoudige leek zoals ik zijn de meeste items niet te doorgronden. In het totaal gaat het om zeventien “hervormingen en stelselherzieningen”.

Dit is Rutte’s boodschappenlijstje:

1. Opschaling provinciaal bestuur Randstad en Infrastructuurautoriteit;

2. Duurzame energie (SDE+);

3. Nieuw bedrijfslevenbeleid;

4. Stelselherziening AWBZ;

5. Marktwerking cure (o.a. winstuitkering ziekenhuizen);

6. Restrictief en selectief asiel- en migratiebeleid;

7. Decentralisatie ruimtelijke ordening;

8. Prestatiebeloning onderwijs;

9. Leenstelsel masterfase/Commissie Veerman;

10. Stelselwijziging publieke omroep; 11. Stelselwijziging cultuur;

12. Kwaliteit ouderenzorg (Zorginstellingen Beginselenwet);

13. Nationale politie; 14. Aanscherping strafrecht;

15. Regeling onderkant arbeidsmarkt (WWB,Wajong, WSW); 16. Sociaal Akkoord / AOW en

17. Hervorming huurmarkt.

Een mooi lijstje!

Maar als ik het erom gaat om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen, vrees ik dat je er niet erg ver meekomt.

Neem hervorming.

Wat zou “opschaling provinciaal bestuur Randstad en infrastructuurautoriteit betekenen”?

Volgens is de Randstad helemaal geen provincie. Zou daar dan wel een provinciaal bestuur bestaan? En naar wie of wat verwijst de infrastructuurautoriteit? Wordt daar Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus mee bedoeld, de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu? In elk geval heeft zij wel een naam met een infrastructuur die klinkt als een klok.

Eerlijk gezegd gaat bij mij ook niet meteen een licht op bij “duurzame energie (SDE+)”, of bij “marktwerking cure”.

Sommige hervormingen zijn wel erg makkelijk opgeschreven. Item 3: nieuw bedrijfslevenbeleid. Tsja, zo kan ik het ook. Op mijn boodschappenlijstje staat: nieuwe auto. Jammer alleen, dat ik het geld er niet voor heb om hem te betalen.

Met alleen “nationale politie” (13) kom ik ook niet ver. Vergroten, verkleinen, opheffen?

Of neem nummertje 17: hervorming huurmarkt. Ik heb altijd begrepen dat je de huurmarkt alleen kunt hervormen als je tegelijkertijd ook de koopmarkt hervormt. Had daar niet moeten staan: woningmarkt hervormen?  >

Ik bedoel maar: soms sta ik in de winkel en kan ik mijn eigen boodschappenlijstje niet meer lezen. Heeft u dat ook wel eens?

Binnenlands Bestuur, 12 november 2010